top of page

Privacybeleid

 

Beste ouder(s) en/of opvoeders,


Het is voor ons belangrijk dat onze ouders/opvoeders ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zoveel als mogelijk te beschermen.
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, vragen wij onze ouders/opvoeders uitdrukkelijke toestemming voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen. We beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.
De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties en uw kind zo efficiënt mogelijk te begeleiden bij zijn/haar studie en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Enkel personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van uw kind kunnen deze gegevens raadplegen.

Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom geven we onze ouders/opvoeders de kans om te beslissen welke gegevens ze met ons wensen te delen en welke niet. De school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. Onze ouders/opvoeders hebben het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Zij hebben eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Alle verzamelde informatie over een kind wordt verwerkt zolang als nodig is om het kind op te volgen. Leerlingdossiers worden 30 jaar gearchiveerd op school. Daarna wordt de info vernietigd.

In onze school worden op volgende manieren gegevens verwerkt:

 • Het intern schoolplatform "Smartschool:
  - Het personeel kan hierop aanmelden om inzage te krijgen in de leerlingdossiers. Alle persoonsgegevens van onze leerlingen worden op dit platform veilig beheerd. Daar elk kind op onze school in contact komt met elk personeelslid, heeft elk personeelslid toegang tot het volledige leerlingdossier, uitgezonderd gevoelige medische en sociaal-emotionele informatie die op uitdrukkelijke vraag van de ouders/opvoeders slechts wordt doorgegeven aan bepaalde personeelsleden.
  - Ouders/opvoeders kunnen hierop aanmelden en krijgen toegang tot het fotoalbum.
  In dit fotoalbum worden 'herkenbare' foto's van onze leerlingen geplaatst. Ze hebben als doel gedane activiteiten te illustreren. Bij de foto's worden geen namen en/of commentaren geschreven.
  - Leerlingen kunnen hierop aanmelden en krijgen toegang tot het fotoalbum en de berichtenmodule.
  Deze module wordt gebruikt om de schriftelijke digitale communicatie bij leerlingen onderling te bevorderen en om deze vorm van communicatie tot stand te brengen tussen klastitularis en leerling. Ouders/opvoeders contacteren de school via de kanalen aangeboden op de contactpagina van de schoolwebsite.

 • www.buodesprankel.be:
  De schoolwebsite bevat enkel algemene informatie over de school. Er wordt gebruik gemaakt van 'niet-herkenbaar' fotomateriaal. Dit houdt in dat de leerlingen van onze school niet persoonlijk in beeld worden gebracht en dat de leerlingen geen deel uitmaken van het onderwerp van de foto.

 • Klasfoto's

 • Evenementen op school zoals opendeurdagen, schoolfeesten,...

 

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,... De school behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt, zullen onze ouders/opvoeders hiervan op gepaste wijze geïnformeerd worden.​

 

De privacyverklaring is opgenomen in de inschrijvingsfiche en wordt ter goedkeuring door de ouders/opvoeders ondertekend tijdens de inschrijving van nieuwe leerlingen. De privacyverklaring is eveneens opgenomen in het schoolreglement en wordt door de ouders/opvoeders van al onze leerlingen ondertekend ter goedkeuring in het begin van het schooljaar.

 

bottom of page